Mohammad Heidari

M.Sc

ساخت شبکه همکاری دانشگاه های ایران با محوریت تشخیص اجتماعات

Abstract

ساخت شبکه همکاری دانشگاه های ایران با محوریت تشخیص اجتماعات با استفاده از الگوریتم لوین و تحلیل داده های جمع آوری شده از ریسرچ گیت