Hamid Hoorfar

Ph.D

نگهبانی با رویت پذیری متعامد

Abstract

در این ارائه ما به بررسی مساله گالری هنر تحت رویت پذیری متفاوت می پردازیم، پیچیدگی زمانی و حافظه ای آن را مورد بررسی قرار می دهیم و الگوریتمهایی برای انواعی از چندضلعی ها بیان میکنیم.