Mostafa Khalili

M.Sc

تشخيص پولشويي با استفاده از تجزيه دادهاي توپولوژيكي

Abstract

در اين تحقيق با استفاده از الگوريتم محاسبه پايداري از مجموعه ابزارهاي تحليل داده هاي توپولوژيكي جهت تشخيص موارد مشكوك و دسته بندي داده ها استفاده خواهد شد كه مرحله نهايي كار بر عهده يك الگوريتم يادگيري ماشين خواهد بود.