Alireza Rezvanian

Teacher Assistant

شبکه های اجتماعی تصادفی

Abstract

از آنجا که در شبکه های اجتماعی فعالیتهای فراوانی توسط کاربران وجود دارد، مدلهایی که پویایی و ماهیت متغیر در زمان را برای تحلیل در نظر میگیرند به دنیای واقعی نزدیکتر هستند. در این ارائه هدف معرفی گرافهای استوکستیک و مدلهای مبتنی بر زمان متغیر برای تحلیل شبکه های اجتماعی است.